په دواړو ملګرو ویاړم فیسبوک
حه انتحاب فضل هادی او هیواد کوچی
په دواړو ملګرو ویاړم فیسبوک

Who are your 2 Best Friends?

meaww.com
له راشد ارمان نه یی واوری
له راشد ارمان نه یی واوری

Afghan Cricket Press

facebook.com
دوستان دی جوندی وی
دوستان دی جوندی وی

Who are your 60 forever friends?

en.quizzstar.com
نصیر اباد شينواری posted on 02/11/2017
نصیر اباد شينواری posted on 02/11/2017

What does your life journey look like?

en.nametests.com
نصیر اباد شينواری posted on 02/03/2017
نصیر اباد شينواری posted on 02/03/2017

Afghan Score

facebook.com
دافغانستان الیف او دزمبابی الیف لوبه دلته په ژوندی بڼه لیدی شی
دافغانستان الیف او دزمبابی الیف لوبه دلته په ژوندی بڼه لیدی شی

Afghanistan Cricket Board

facebook.com
نصیر اباد شينواری posted on 01/31/2017
نصیر اباد شينواری posted on 01/31/2017

What do your Five Best friends mean to you?

meaww.com
ډیره خوندوره کیسه
ډیره خوندوره کیسه

اسلامي نړۍ

داسلامی معلو ماتو لپاره داپاڼه خوخه کړی
داسلامی معلو ماتو لپاره داپاڼه خوخه کړی

اسلامي نړۍ

facebook.com