Us nazar Ki tarf mat dekho.. jo tumhe dekhne se innkaar karti hai.. Duniya Ki bheed mein us nazar Ki taraf dekho.. #jo sirf Aur sirf tumhara intezaar karti hai
Us nazar Ki tarf mat dekho jo tumhe dekhne se innkaar karti

La's cover photo

Ajay Kumar Paswan
Biswa Jit Dabnath
Kanaj Singha
La Xee Mee