இங்கே எண்டன் காதல் சொல்ல

இங்கே எண்டன் காதல் சொல்ல ...,
நொடி ஒன்று போதுமே..,
அதை நானும் மெய்ப்பிக்க தானே..,
ஒரு ஆயுள் வேண்டுமே...,
என்ன சொல்ல போகிறாய்...!

#YJ @Videos
Video Loading ...
இங்கே எண்டன் காதல் சொல்ல
298 likes - 7 comments

5/7 Top Comments

View all comments on facebook
Chandra Leela
Gomathi Reddy Reddy
Palani Sarasu
Raju R
Balu Kamal

More feeds from I'M Alwayz UR's

I'M Alwayz UR's
I'M Alwayz UR's
yesterday at 13:59. Facebook
I'M Alwayz UR's
I'M Alwayz UR's
yesterday at 11:29. Facebook
I'M Alwayz UR's
I'M Alwayz UR's
08/16/2017 at 13:39. Facebook
I'M Alwayz UR's
I'M Alwayz UR's
08/16/2017 at 12:10. Facebook
I'M Alwayz UR's
I'M Alwayz UR's
08/15/2017 at 02:32. Facebook
I'M Alwayz UR's
I'M Alwayz UR's
08/14/2017 at 12:09. Facebook
Lavanis Lavi
Sana Sana Sana
I'M Alwayz UR's
I'M Alwayz UR's
08/14/2017 at 03:12. Facebook
I'M Alwayz UR's
I'M Alwayz UR's
08/13/2017 at 14:57. Facebook
Imdha Imdha
Tamil
I'M Alwayz UR's
I'M Alwayz UR's
08/13/2017 at 11:45. Facebook
Indha page aa pathi enna nenaikuringalo.. adha sarahah la poi podunga..

[ Sarahah.com Link ]

#sd
Indha page aa pathi enna nenaikuringalo adha sarahah la poi podunga

Sarahah - I'm_alwayz ur's

imalwayzurs.sarahah.com
I'M Alwayz UR's
I'M Alwayz UR's
08/13/2017 at 08:30. Facebook
Namachivayan Mrnamachlvaya
I'M Alwayz UR's
I'M Alwayz UR's
08/13/2017 at 06:52. Facebook
First edit..

#sd
First edit sd
Mani Maran
Immanuel A Sugirtha Kumar
I'M Alwayz UR's
I'M Alwayz UR's
08/13/2017 at 06:12. Facebook