بـتـرسـیـد از خـونـی کـه بـه نـاحـق ریـختـه شــود
Ahmad Shamlou 12/24/2016

زیباترین سکانس سریال قهوه تلخ... بترسید از خونی که به ناحق ریخته شود

YOUTUBE.COM
Siamak Sadeghi
Ahmad Ali Adloo
جواب تند مهران مدیری به دکتر معترض به سریال در حاشیه
Sharareh Nourzad
Naz Toossi
Hossein Rafati