സത്യമല്ലേ....?
Editz - snubin
Fb Group - All Kerala Love Failures Association - official
പാഠം ഒന്ന്-----
ഒരു വീട്ടു സ്നേഹം തേപ്പ്

Bibin Mathew Kurian Chenayappillil
Fb group - All Kerala Love Failures Association - Official
Editz - snubin
Fb Group - All Kerala Love Failures Association - official
വരികള്‍ കടപ്പാട് - sivin satheesh
സാഹചര്യം വില്ലനായി വന്ന് പ്രണയനൈരാശ്യം വന്നവർക്ക് Dedicate ചെയ്യുന്നു
Editz - നന്ദു
Fb Group - All Kerala Love Failures Association - official
Editz - സുജീഷ് എസ്സ് ആചാര്യ
Fb Group - All Kerala love Failures Association - official
Editz - -Thomson Terance
Fb Group - All Kerala Love Failures Association - official
വരികള്‍ കടപ്പാട് - sivin satheesh
Editz - സുജീഷ് എസ്സ് ആചാര്യ
Fb Group - All Kerala love Failures Association - official
Editz - സുജീഷ് എസ്സ് ആചാര്യ
Fb Group - All Kerala love Failures Association - official
Editz - Vishnu sa vadakara
Fb Group - All Kerala love Failures Association - official
Editz - Abhiraj raju
Fb Group - All Kerala Love Failures Association - official
പറയാമോ...?
എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയും.....?
Editz : Snubin
Editz - -Thomson Terance
Fb Group - All Kerala Love Failures Association - official
കാമുഖൻമാരെ ചതിച്ച് കടന്നു കളയുന്ന എല്ലാ പെൺകുട്ടികൾക്കും(തേപ്പ് നടത്തിയവര്‍ മാത്രം അല്ലാത്തവര്‍ കയറും പൊട്ടിച്ച് വരണ്ടാ) വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുന്നു..

സഹോദരിമാരെ നിങ്ങൾ അറിയുന്നുണ്ടോ ഒരു പെണ്ണ് മനസ്സിൽ കേറിപ്പറ്റിയാൽ ഒരു പയ്യന് എന്തെല്ലാം മാറ്റമാണ് അവന്റെ ജിവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവുക എന്ന്..
നീ മനസിൽ കേറിയ ആ നിമിഷം മുതൽ അവൻ ഒരു മായാലോകത്തായിരിക്കും.. പിന്നീട് അവന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ...
View details ⇨
പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ....!!