Cam Newton
yesterday at 00:03. Facebook
₽Ø₩ËRFŪŁį DØ NØT KNØ₩ ₩HØ THį$ ßRØTHÅ 1$; ßŪT FRØM öñë ßŁÅ€Kmâñ tö âñöthër öñë....THÅNKÿöü❕•ßËthë₽ØŠ1TįVËdįffërëñ¢ë•
#iWmW -1ØVË
#šhįñëTHRŪthëŠHÅDË
Cam Newton
03/22/2017 at 20:46. Facebook
Cam Newton
03/22/2017 at 20:17. Facebook
Cam Newton
03/22/2017 at 16:26. Facebook
The Cam Newton Foundation presents the 3rd annual Charity Weekend - taking place June 9th and 10th in Charlotte! Put a team together and battle for glory at our KICKING IT WITH CAM! Celebrity Kickball Tournament. Or DRESS TO IMPRESS and dance the night away at our KIDS ROCK! Gala. If your group or business is looking to partner for a LEGENDARY weekend of CHARITY & CELEBRATION, visit for...
View details ⇨
Cam Newton
03/21/2017 at 23:51. Facebook
šhöw më šömëöñë whö döëš įt bëttër.................. į ₩1ŁŁ ₩Å1T❔thëÿ gįvë më Ł1FË❕ âñd thëÿ ârë thë ßË$T įñ thë1ÅND hâñdš DØ₩N❗ ¢ömįñg tö â ¢įtÿ ñëâr ÿöü tö ...... ߣË$$ÿâ❕ •üšįñg thë gâmë öf tö €HÅNGË Ł1VË$•
@every1matters_cnf 7öñ7âllštârš
#iWmW -1ØVË
#šhįñëTHRŪthëŠHÅDË
#ߣˊŠdaßÅß1ËŠ
Cam Newton
03/21/2017 at 01:30. Facebook
•¢öüldñt lët thë dâÿ gö bÿ wįthöüt wįšhįñg mÿ ß1Gbrâ â HÅ₽₽Ÿg-dâÿ• #NØįg€ËËwëë
"wë šëëįñ' šö mâñÿ blëššįñgš, štüff döñt mâkë NØ šëñšë
$ØMËØNË ₩ÅT€H1NG ØVËR Ū$, šØ ŠHØŪT GØË$ ØŪT TØ H1M" -drâkë
#ßįGdįrtÿ31
#iWmW -1ØVË
#šhįñëTHRŪthëŠHÅDË
Had a blast celebrating with Disney's Dreamers Academy last weekend! #ddaPowerof10

[ Facebook.com Link ]
My teammate Leonard Johnson is SER1OUS with the chef skills so I had him show me a couple tricks of the trade. Check out Chef Cammy whippin it up!
wë hâvë ¢âmë âŁØNG wâÿ fröm NØRTH¢lâÿtöñ (ñöw flât šhöëš) ₽ÅRK âñd įm hâppÿ tö ¢âll ÿöü mÿ ₽ÅTNÅ, mÿ bröthâ, âñd âlšö mÿFR1ËND❕ ¢öñgrâtš tö ÿöü âñd ÿöür bëâütįfül wįfë €HËŁ$ËÅ för jümpįñg thë ßRØØM âñd mâÿ ÿöü güÿš lįvë
HÅ₽₽įŁŸëvërÅFTËR❕wë üšëd tö rįdë ¢öâšt tö ¢öâšt įñ thë bâ¢k öf thë tâhöë öñ ¢öllëgë rë¢rüįtįñg trįpš ñöw wë šįttįñg įñ thë bâ¢k öf â mâÿßÅ€H ëñjöÿįñg Ł1FË; GØDįšGØØD❕
#iWmW...
View details ⇨
"įm'â NËËD FRË$H âįr" -fütürë
#iWmW -1OVE
#šhįñëTHRŪthëŠHÅDË
»į RËŁÅTË tö THËM • THËŸ rëlâtë tö MË«
#iWmW -1OVE
#šhįñëTHRŪthëŠHÅDË
įm drëššëd lįkë ÅN ŪNßØTHËRëD DÅD thât į ÅM❕löl
#iWmW -1OVE
#šhįñëTHRŪthëŠHÅDË
»•ñöFÅßRį€ÅT1ØN•«
#iWmW -1OVE
#šhįñëTHRŪthëŠHÅDË
"V1$įØN ₩1THØŪT Å€TįØN
įš mërëlÿ â drëâm
Å€T1ØN ₩1THØŪT VįŠ1ØN
jüšt pâššëš thë tįmë
V1ŚįØN ₩1TH Å€T1ØN
¢âñ ¢hâñgë thë wörld" -jöël Å. bârkër
#iWmW -1OVE
#šhįñëTHRŪthëŠHÅDË
"įñ ördër för thë lįght tö šhįñë šö brįghtlÿ, thë dârkñëšš müšt bë thë prëšëñt" -FRÅN€1Šbâ¢öñ
#iWmW -1OVE
#šhįñëTHRŪthëŠHÅDË
»lįñkŪ₽mÿK1ŁŁÅ•ŁËTŠlįñkŪ₽«
#iWmW -1OVE
#šhįñëTHRŪthëŠHÅDË >•këëp₽ØŪND1NG•<
"....mâmâ töld më, NØT tö šëll wörk...." -mįgöš
#iWmW -1OVE
#šhįñëTHRŪthëŠHÅDË
»këëp €ÅŁM âñd šmökë â $TØG1Ë«
HÅ₽₽ŸhümpDÅŸ
#iWmW -1OVE
#šhįñëTHRŪthëŠHÅDË
"DØNT DØ THËŸ; DØ ŸØŪ!" -rüšš₩Ë$TßRØØK
#iWmW -1OVE
#šhįñëTHRŪthëŠHÅDË
"whÿ ÿöü hâtįñ', whÿ ÿöü hâtįñ❔ öh įm frëšhër
ÿöü müšt ñöt fëël höw į fëël, öh įm frëšh" »ßØØG1Ë hįgh DËMÅND böögįë H1GH dëmâñd«
-šüpâFŪTŪRË
#iWmW -1OVE
#šhįñëTHRŪthëŠHÅDË