Cam Newton
Cam Newton
yesterday at 14:44. Facebook
"döñt förgët âböüt Ł1Łbrâ ñëm"
-thëßØ$$
»•âlöt öf įmpöštërš öüt thërë öñlÿ ØNË RËÅŁöñë•«
@every1matters_cnf @uafootball @underarmour
#iWmW -1OVE
#šhįñëTHRŪthëŠHÅDË
Sharlene Brown
Diane Babinec
Shavon Keshia Beaty Rice
Cam Newton
Cam Newton
04/20/2017 at 16:35. Facebook
į hâvë lįvëd löñg ëñöügh tö rëâlįżë thât •ÿöü âñd į• ¢âñ ⢢ömplįšh MØRË įf wë lövë mörë thâñ wë HÅTË❕ šö wįth thât šâįd įf ŸØŪ šëë thįš "į ŁØVË më šömë ŸØŪ"❕ ¢hâllëñgë ÿöüršëlf tö 1ØVËmörë❗
#iWmW -1OVE
#šhįñëTHRŪthëŠHÅDË
į hâvë lįvëd löñg ëñöügh tö rëâlįżë thât ÿöü âñd į âñ
Sallie James De Silva
Ricky Simmons
Jane Drake
Cam Newton
Cam Newton
04/19/2017 at 22:26. Facebook
"įf į göttâ gö hârd öñ â ¢hį¢k, įm'â mâkë įt löök šëxÿ
į ₽ŪŁŁ Ū₽, HØ₽ ØŪT, Å1R ØŪT, MÅDË 1T ŁØØK $ËXŸ
thëÿ wöñt tâkë më öüt mÿ ËŁËMËNT
NÅ₩, TÅKË MË ØŪT MŸ ë1ëmëñt" -kDØT
#iWmW -1OVE
#šhįñëTHRŪthëŠHÅDË
"įf į göttâ gö hârd öñ â ¢hį¢k įm'â mâkë įt löök šëxÿ
Letitia White
Bud Guy
Saul Soto
"į GØT löÿâltÿ âñd röÿâltÿ jñšįdë mÿ DNÅ.
.....į GØT pöwër, pöįšöñ, ₽Å1N, âñd JØŸ įñšįdë mÿ DNÅ." -kDØT
#iWmW -1OVE
#šhįñëTHRŪthëŠHÅDË
"į GØT löÿâltÿ âñd röÿâltÿ jñšįdë mÿ DNÅ
Kelvin Wilson
Crystal Zuniga-Hernandez
Tamika Phillips
»•>šëñdįñg ¥ØŪ ñöthįñ büt ŁØVË öñ thįš ËÅ$TËR šüñdâÿ<•«
#iWmW -1OVE
#šhįñëTHRŪthëŠHÅDË
»•šëñdįñg ¥ØŪ ñöthįñ büt ŁØVË öñ thįš ËÅTËR šüñdâÿ•«
Rhonda Weaver
Holly Kilgore Jacobs
Sterling Smith
"į štâñd ØŪT į döñt ß1ËND įñ; whëñ į šâįd thât į MËÅNT 1T❗" -FŪTŪRË
#iWmW -1OVE
#šhįñëTHRŪthëŠHÅDË
į štâñd ØŪT į döñt ß1ËND įñ whëñ į šâįd thât į
Luke Bowman
Steven Johnson
Mark Allen Kirby
thöšë whö döñt kñöw thë RËÅŁ mëâñįñg öf »ßŁË$$•thë•ßÅß1ËŠ« hërë įš ØNË ëxâmplë❕
@every1matters_cnf @uafootball @underarmour
#iWmW -1OVE
#šhįñëTHRŪthëŠHÅDË
Linda Harris
Todd M Michael
Paul Wood
•trâįñëdK1ŁŁÅŠ ₽T.2• »ßŁË$$thëßÅß1ËŠ«
>whëñ wįll ÿöü güÿš lëârñ/rëâlįżë thât į hâvë THÉ ßË$T 7öñ7tëâm/örgâñįżâtįöñ įñ thë ¢öüñtrÿ<
@every1matters_cnf @uafootball @underarmour
#iWmW -1OVE
#šhįñëTHRŪthëŠHÅDË
Kimberly Williams
Abbie Wray Lewis
Penny Penelope Jackson
Humbled. Had an unbelievable weekend with some fantastic kids and their families. Strength comes in many forms. Thank you for letting your light shine. #MakeAWish #CamNewtonFoundation
Humbled Had an unbelievable weekend with some fantastic kids and their families
Tommie Owen
Letitia White
Julie Torreyson
•>»wëëkëñdFËËŁ1NG<«•
#iWmW -1OVE
#šhįñëTHRŪthëŠHÅDË
wëëkëñdFËËŁ1NG
iWmW 1OVE 
šhįñëTHRŪthëŠHÅDË
Kameron Davie
Travis Huggins
Sandra Ochoa
"lįfë įšñt âböüt wâįtįñg för thë štörm tö pâšš
1Tš ÅßØŪT ŁËÅRNįNG TØ DÅN€Ë 1N THË RÅ1N" -vįvįâñGRËËNË
#iWmW -1OVE
#šhįñëTHRŪthëŠHÅDË
#prëŠŪRGËRŸphötöPËØPŁË
"lįfë įšñt âböüt wâįtįñg för thë štörm tö pâšš
Glenda Duncan
Angie Tillis
Bettyann Annamunthodo
"ßRÅND NË₩ ßËRËTTÅ, ¢âñt wâįt tö lët įt gö
₩ÅŁK Ū₽ 1N MŸ ŁÅßËŁ Ł1KË, whërë thë ¢hë¢k thöügh❔" -DRÅKË
#iWmW -1OVE
#šhįñëTHRŪthëŠHÅDË
"ßRÅND NË₩ ßËRËTTÅ ¢âñt wâįt tö lët įt gö
Terron J. Dixon
Kory Eskenazi
Steve Wensil
ŠØVËRË1GN-D1ØR•€ÅMßËŁŁÅ•NË₩TØN
#iWmW -1OVE
#šhįñëTHRŪthëŠHÅDË
#förÅŁŁthëCØNFŪŚ1ØN #HËÅRTbrëâkër
ŠØVËRË1GND1ØR•€ÅMßËŁŁÅ•NË₩TØN
Lynn Chance
T J Porter Hampton
Shavon Keshia Beaty Rice
dëâr HËÅVËNŁŸ FÅTHËR,

gįvë më štrëñgth. üšë më âš ÿöü âš ÿöü ñëëd GØD įm ÿöür vëššël, įm ÿöür ¢lâÿ- šhâpë âñd möld më įñ thë wâÿ ŸØŪ ₩ÅNT MË. ŁËT ŸØŪR ₩1ŁŁ ßË DØNË❕
#iWmW -1OVE
#šhįñëTHRŪthëŠHÅDË
dëâr HËÅVËNŁŸ FÅTHËR gįvë më štrëñgth üšë më âš ÿöü âš ÿöü
Carrie Thomas
Julie Chacey
Valerie Younker Cline
✨>»•šërëñįtÿ•«<✨ -KØDÅK¢hö-
#iWmW -1OVE
#šhįñëTHRŪthëŠHÅDË
✨»•šërëñįtÿ•«✨ KØDÅK¢hö
Brenda Tatum
Vitor Luis
R Lee-Lee Anderson
This game has taught me so much. I'm honored to teach some of what I have learned. Even if I'm sometimes the teacher, I will always be a student first. #NeverStopLearning #C1N #7v7 #AllStars2017
Gail Johnson
Josh Haney
Bridgett Presswood Canteen
•TRÅ1NËDkįllâš• »ßŁË$$thëßÅß1Ë$«
@every1matters_cnf @uafootball @underarmour
#iWmW -1OVE
#šhįñëTHRŪthëŠHÅDË
Karen Andrews
Rita McDougald
Lynn Gentry
₽Ø₩ËRFŪŁį DØ NØT KNØ₩ ₩HØ THį$ ßRØTHÅ 1$; ßŪT FRØM öñë ßŁÅ€Kmâñ tö âñöthër öñë....THÅNKÿöü❕•ßËthë₽ØŠ1TįVËdįffërëñ¢ë•
#iWmW -1ØVË
#šhįñëTHRŪthëŠHÅDË
Brandon E. Kamin
Sylvia Holland
Sonya Sampson
Stephen Hartzell
Paige VA
Willie Mae
Crystal Zuniga-Hernandez
Willie Mae
Christian Franklin