Colors Gujarati
Colors Gujarati
today at 05:43. Facebook
જો તમે આ નાનપણમાં કવિતા સાંભળી હોય તો આ ખાલી જગ્યા ભરી અમને જણાવો.
Colors Gujarati 05/30/2017
Rekha Oza
Shah Ami Mehul
Colors Gujarati
Colors Gujarati
yesterday at 15:15. Facebook
જુઓ "શુભ આરંભ" નું #WorldTelevisionPremiere ૨૫ મી જૂન રવિવારે બપોરે ૧૨ વાગ્યે અને સાંજે ૬ વાગ્યે ગુજરાતી માતૃભાષા માં મનુરંજન પીરસતી એક માત્ર ચેનલ કલર્સ ગુજરાતી પર.
Colors Gujarati
Colors Gujarati
yesterday at 13:56. Facebook
આવો સાથે મનાવયે મહેક અને હર્ષની સગાઈ. મહેક...મોટા ઘર ની વહુમાં સાંજે ૭ વાગ્યે. #MahekNaLagn
આવ સથ મનવય મહક અન હરષન સગઈ મહકમટ ઘર ન વહમ સજ ૭ વગય MahekNaLagn
Colors Gujarati
Colors Gujarati
yesterday at 11:37. Facebook
બાળપણ ની રમતો ની માણો મજ્જા સોહન માસ્ટર સાથે રાજકોટના રસ્તાઓ પર ડેઇલી બોનસ માં આજે રાત્રે 9:30 વાગ્યે. #GameShow #FunStreetSpecialEpisode #DailyBonus #Rajkot Sohan master
બળપણ ન રમત ન મણ મજજ સહન મસટર સથ રજકટન રસતઓ પર ડઇલ બનસ મ આજ રતર 930 વગય GameShow
Colors Gujarati
Colors Gujarati
yesterday at 06:20. Facebook
શીખો બનાવતા સરળ રેપ્સ અને ટેસ્ટી કસાડિયા,"કોર્ન કેપ્સી કસાડિયા"," ચીઝ એવાકાડો કસાડિયા" અને અનેક અવનવી વાનગીઓ માત્ર રસોઈ શૉ માં 2 PM . #Food #Recipe #RasoiShow #Promo
Colors Gujarati
Colors Gujarati
yesterday at 04:55. Facebook
આ ચાર વાનગીઓંનું નામ જણાવો. #Food #Recipe #Dhokla #Khaman
આ ચર વનગઓન નમ જણવ Food Recipe Dhokla Khaman
Amita Sumit Shah
Shah Ami Mehul
Hetal Acharya
Colors Gujarati
Colors Gujarati
05/28/2017 at 14:30. Facebook
જુઓ "શુભ આરંભ" નું #WorldTelevisionPremiere ૨૫ મી જૂન રવિવારે બપોરે ૧૨ વાગ્યે અને સાંજે ૬ વાગ્યે ગુજરાતી માતૃભાષા માં મનુરંજન પીરસતી એક માત્ર ચેનલ કલર્સ ગુજરાતી પર.
Colors Gujarati
Colors Gujarati
05/28/2017 at 10:10. Facebook
પોલીસ સ્ટેશનમાં પ્રશ્નોના ચક્રવ્યુહમાં ફસાયેલા રાજુ પાસે શું રસ્તો બચ્યો છે? જોવાનું ચૂકશો નહી, આજે સાંજે 6pm. #WrongSideRaju
Colors Gujarati
Colors Gujarati
05/28/2017 at 08:30. Facebook
પ્રેમ માટે પાસપોર્ટ જરૂરી નથી, પ્રેમ સાચો હવો જોઈએ. શું તમે રાજુના વાત થી સેહમત છો. શું શેલીને રાજુથી પ્રેમ થશે? જોવાનું ભૂલતા નહિ આજે સાંજે 6pm. #WrongSideRaju
Nirav Panchal
Varshil Patel
Dishant Khadayata
Colors Gujarati
Colors Gujarati
05/28/2017 at 03:30. Facebook
રાઈટ ડિશીઝન લો અને જુઓ આજે #WrongSideRaju 12pm અને 6pm
રઈટ ડશઝન લ અન જઓ આજ WrongSideRaju 12pm અન 6pm
Purvi Dabhi
Colors Gujarati
Colors Gujarati
05/27/2017 at 16:30. Facebook
પ્રેમના રંગ અનેરા હોય છે. શું રાજુના જીવનમાં આવશે શેલી? જુઓ રોંગ સાઈડ રાજુ આવતીકાલે 12pm અને 6pm. #WrongSideRaju
Colors Gujarati
Colors Gujarati
05/27/2017 at 12:00. Facebook
જુઓ "The Making Story of #WrongSideRaju એક અદ્ભુત વાર્તા ને કયા અંદાઝ માં તમારાં સમક્ષ લવાના પ્રયત્નો થયા છે.
આવતીકાલે બપોરે ૧૨ વાગ્યે અને સાંજે ૬ વાગ્યે જોવાનું ચુકતા નહિ.
Mikhil Musale Pratik Gandhi Jayesh More Abhishek Jain
#WorldTelevisionPremiere #NationalFilmAwards #રોંગસાઈડરાજુ #ColorsGujarati #GujaratiCinema #GujaratiMovie
Colors Gujarati
Colors Gujarati
05/27/2017 at 10:00. Facebook
શું લખાયું છે સુરી અને ખ્યાતીના પ્રારબ્ધમાં? જુઓ એક કલાકનો મહાએપિસોડ મહાશનિવારમાં આજે સાંજે "સુરી" 7.30pm અને "સાવજ" રાત્રે 9pm #MahaShanivar #MahaEpsiode
શ લખય છ સર અન ખયતન પરરબધમ જઓ એક કલકન મહએપસડ મહશનવરમ આજ સજ સર 730pm અન સવજ રતર 9p
Jem Ryder
Vikash HM Modi
Colors Gujarati
Colors Gujarati
05/27/2017 at 05:30. Facebook
શું તમે જાણો છો? પ્રખ્યાત ગાયક Arijit Singh નું પેહલું ગુજરાતી ગીત છે "સતરંગી રે". માણો આ ગીતને રોંગ સાઈડ રાજુમાં માત્ર કલર્સ ગુજરાતી પર ૨૮ મેના બપોરે ૧૨ અને સાંજે ૬ વાગ્યે. #SatrangiRe #WrongSideRaju #ArijitSingh
શ તમ જણ છ પરખયત ગયક Arijit Singh ન પહલ ગજરત ગત છ સતરગ ર મણ આ ગતન રગ સઈડ રજમ મતર
Monali H Parmar
Colors Gujarati
Colors Gujarati
05/27/2017 at 03:30. Facebook
અલ્યા કોણ કોણ શું કરે છે?,રાજુ બોલું છુ. યાદ છે ને આવતીકાલે મારું MOVIE બપોરે ૧૨ વાગ્યે અને સાંજે ૬ વાગ્યે જોવાનું અને બીજા મિત્રોને કેહવાનું ભૂલતો નહિ.
અલય કણ કણ શ કર છરજ બલ છ યદ છ ન આવતકલ મર MOVIE બપર ૧૨ વગય અન સજ ૬ વગય જવન અન બજ મ
રમેશ ચૌધરી
Sagar Dalwadi
Ajit Zolekar
Colors Gujarati
Colors Gujarati
05/26/2017 at 16:30. Facebook
નવો નવો ઉત્સાહ અને સપનાનો બિઝનેસ-રાજુનું સ્ટાર્ટઅપ ચાલુજ છે, જલ્દીથી તેમાં જોડાઈ જોવ કલર્સ ગુજરાતી પર રવિવારે 12pm અને 6pm. #WrongSideRaju
Colors Gujarati
Colors Gujarati
05/26/2017 at 15:30. Facebook
મહાશનિવારમાં આવતીકાલે જુઓ એક કલાકનો મહાએપિસોડ "સુરી" સાંજે 7.30pm અને "સાવજ" રાત્રે 9pm #MahaEpisode #MahaShanivar #ColorsGujarati
Colors Gujarati
Colors Gujarati
05/26/2017 at 13:59. Facebook
કલર્સ ગુજરાતીને બિરદાવા બદલ આપસૌનો ખુબ ખુબ આભાર. #DilThiGujarati
કલરસ ગજરતન બરદવ બદલ આપસન ખબ ખબ આભર DilThiGujarati
Vikash HM Modi
Ajit Zolekar
Colors Gujarati
Colors Gujarati
05/26/2017 at 09:16. Facebook
જાણો મોનલ ગજ્જર અને અમારા અતિથિ અમર ઉપાધ્યાય સાથે એમના ટેલિવિઝન અને "આવ તારું કરી નાખું" ફિલ્મ કેરિયર ની અવનવી વાતો રવિવારે સાંજે ૫:૩૦ વાગે માત્ર કલર્સ ગુજરાતી પર.#ColorsCinema Amar Upadhyay Monal Gajjar Aav Taru Kari Nakhu
Colors Gujarati
Colors Gujarati
05/26/2017 at 05:26. Facebook
રાજુ નો શૈલી તરફ આ આકર્ષણ શું પ્રેમ માં બદલાઈ જશે? જાણવા માટે જુઓ #WrongSideRaju. માત્ર 2 દિવસ પછી રવિવારે બપોરે 12pm અને સાંજે 6pm.
#GujaratiMovie #GujaratiCinema #NationalAwardMovie #Gujarati #Gujarat #AmdavadRe #ZindabadRe #SatrangiRe
રજ ન શલ તરફ આ આકરષણ શ પરમ મ બદલઈ જશ જણવ મટ જઓ WrongSideRaju મતર 2 દવસ પછ રવવર બપ