Dr. PP Vijayan
01/20/2017 at 11:30. Facebook
Dr. PP Vijayan
01/19/2017 at 07:44. Facebook
ട്രംപിന്റെ വിജയത്തിന് പിന്നിൽ

ശതകോടീശ്വരനായ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ലോകമാധ്യമങ്ങളിൽ ചർച്ച വിഷയമായിരുന്നത് നാം കണ്ടതാണ്. റിയൽ എസ്റ്റേറ്റാണ് ട്രംപിന്റെ പ്രവർത്തന മേഖല. 2016 -ലെ ഫോർബ്സ് ലിസ്റ്റനുസരിച്ച് ട്രംപിന്റെ ആസ്തി 4.5 ബില്യൺ ഡോളറാണ്. ഏതാണ്ട് 30,687 കോടി രൂപ.
ഈ രംഗത്ത് ട്രംപിന്റെ ഗുരു പ്രശസ്ത മോട്ടിവേഷണൽ പ്രഭാഷകനും...
View details ⇨
Dr. PP Vijayan
01/19/2017 at 06:36. Facebook
Dr. PP Vijayan
01/19/2017 at 06:33. Facebook
Dr. PP Vijayan
01/19/2017 at 06:14. Facebook
Dr. PP Vijayan
01/19/2017 at 06:04. Facebook
4 people interested · 2 going

Mind Mastery | Calicut

EVENT - facebook.com
Dr. PP Vijayan
01/19/2017 at 05:57. Facebook
Dr. PP Vijayan
01/19/2017 at 04:09. Facebook
Dr. PP Vijayan
01/18/2017 at 11:37. Facebook
Dr. PP Vijayan
01/17/2017 at 07:27. Facebook
Dr. PP Vijayan
01/16/2017 at 15:25. Facebook
Meditation- your mystic ladder to spiritual realm...

There are many modern spiritual thoughts which portray meditation as a quick-heal recipe for stress and tension- a capsule that is expected to work fast.

However, this is a wrong notion. By spending 10 minutes chanting your favourite mantra all by yourself cannot heal yourself. A holistic approach is what needed, meditation thus being a...
View details ⇨
Ward off selfishness to grab the happiness key.

What makes you happy? If watching a movie and eating tasty food do, how long that happiness will stay? They key to everlasting happiness should be better, stronger. Take it from me, when you spend time for others and strive for their happiness, it will bring about a positive change in your life. Being selfish, though it would satiate you at...
View details ⇨
Re-frame yourself, practice mindfulness

We have a predefined frame of reference to look at things. When we want to change, this frame is the first thing we may need to reconstruct because it will be biased with all our convictions and our geographic, cultural and individual limitations. When you approach something, it is always better to do so from a larger perspective so that you develop a...
View details ⇨