ႏိုင္ငံၿခားသို ့ပညာသင္သြားရန္စီစဥ္ထားသူမ်ား၊ ပညာသင္ဆုေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားအတြက္ မိမိအဂၤလိပ္စာကြ်မ္းက်င္မွဳအဆင့္မည္မွ်ရွိသည္ကို ေက်ာင္းေလွ်ာက္ သည့္အခ်ိန္ႏွင့္ ဗီဇာေလွ်ာက္သည့္အခ်ိန္တြင္ ၿပသရ မည္ၿဖစ္သည့္အတြက္ IELTS အမွတ္သည္ လြန္စြာအေရးပါလွသည္။

EDULINK မွ IELTS ေၿဖဆိုလိုသူမ်ားအတြက္ရည္ရြယ္၍ ကမ႓ာ့အသိအမွတ္ၿပဳ Certificate in English Language Teaching for Adults (CELTA) လက္ မွတ္ရရွိထား ၿပီး...
View details ⇨

Free IELTS (Reading & Writing) Workshop

EVENT - facebook.com
EDULINK မွ အဂၤလိပ္စာေလ့လာလိုသူမ်ားႏွင့္ အခ်ိန္တိုအတြင္းအဂၤလိပ္စာ ကြ်မ္းက်င္လိုသူမ်ားအတြက္ ကမ႓ာ့အသိအမွတ္ၿပဳ Certificate in English Language Teaching for Adults (CELTA) လက္မွတ္ရရွိထားၿပီး ႏိုင္ငံတကာ ၌ အဂၤလိပ္စာသင္ၾကားေရးအေတြ ့အၾကံဳ ႏွစ္ (၂၀) ေက်ာ္ရွိေသာ Teacher Chris က (၁) နာရီၾကာ Demo lesson ကို ေက်ာင္းသား၊ သူမ်ား၏ မတူညီေသာအဂၤလိပ္စာအေၿခခံအေပ ၚမူတည္၍ နားလည္လြယ္ကူေသာ၊ စိတ္၀င္စား ဖြယ္ေကာင္းေသာ...
View details ⇨

Free General English (4 Skills) Workshop- Elementary

EVENT - facebook.com
EDULINK မွ အဂၤလိပ္စာေလ့လာလိုသူမ်ားႏွင့္ အခ်ိန္တိုအတြင္းအဂၤလိပ္စာကြ်မ္းက်င္လိုသူမ်ားအတြက္ ကမ႓ာ့ အသိအမွတ္ၿပဳ Certificate in English Language Teaching for Adults (CELTA) လက္မွတ္ရရွိထားၿပီး ႏိုင္ငံတကာ ၌ အဂၤလိပ္စာသင္ၾကားေရးအေတြ ့အၾကံဳႏွစ္ (၂၀) ေက်ာ္ရွိေသာ Teacher Chris က (၁) နာရီၾကာ Demo lesson ကို ေက်ာင္းသား၊ သူမ်ား၏ မတူညီ ေသာအဂၤလိပ္စာအေၿခခံအေပ ၚမူတည္၍ နားလည္ လြယ္ကူေသာ၊ စိတ္၀င္စားဖြယ္ေကာင္းေသာ...
View details ⇨

Free General English (4 Skills) Workshop- Pre-Intermediate Level

EVENT - facebook.com
EDULINK မွ အဂၤလိပ္စာေလ့လာလိုသူမ်ားႏွင့္ အခ်ိန္တိုအတြင္းအဂၤလိပ္စာ ကြ်မ္းက်င္လိုသူမ်ားအတြက္ ကမ႓ာ့အသိအမွတ္ၿပဳ Certificate in English Language Teaching for Adults (CELTA) လက္မွတ္ရရွိထားၿပီး ႏိုင္ငံတကာ ၌ အဂၤလိပ္စာသင္ၾကားေရးအေတြ ့အၾကံဳ ႏွစ္ (၂၀) ေက်ာ္ရွိေသာ Teacher Chris က (၁) နာရီၾကာ Demo lesson ကို ေက်ာင္းသား၊ သူမ်ား၏ မတူညီေသာအဂၤလိပ္စာအေၿခခံအေပ ၚမူတည္၍ နားလည္လြယ္ကူေသာ၊ စိတ္၀င္စား ဖြယ္ေကာင္းေသာ...
View details ⇨

Free General English (4 Skills) Workshop- Intermediate Level

EVENT - facebook.com
EDULINK မွ အဂၤလိပ္စာေလ့လာလိုသူမ်ားႏွင့္ အခ်ိန္တိုအတြင္းအဂၤလိပ္စာ ကြ်မ္းက်င္လိုသူမ်ားအတြက္ ကမ႓ာ့အသိအမွတ္ၿပဳ Certificate in English Language Teaching for Adults (CELTA) လက္မွတ္ရရွိထားၿပီး ႏိုင္ငံတကာ ၌ အဂၤလိပ္စာသင္ၾကားေရးအေတြ ့အၾကံဳ ႏွစ္ (၂၀) ေက်ာ္ရွိေသာ Teacher Chris က (၁) နာရီၾကာ Demo lesson ကို ေက်ာင္းသား၊ သူမ်ား၏ မတူညီေသာအဂၤလိပ္စာအေၿခခံအေပ ၚမူတည္၍ နားလည္လြယ္ကူေသာ၊ စိတ္၀င္စား ဖြယ္ေကာင္းေသာ...
View details ⇨

Free General English (4 Skills) Workshop- Upper-Intermediate

EVENT - facebook.com
EduLink Australia
03/21/2017 at 11:58. Facebook
Great to hear about Vicky's experience at Macquarie University!
If you want to find out more about Macquarie's courses and scholarships make sure you get along to the seminar on 31st of March. Register here: goo.gl/NPgm78
EDULINK is proud to be a part of the Wave Money digital revolution in Myanmar!
What is your level of English?

The Common European Framework of Reference for Language (CEFR) is an international standard for describing language ability. The English language courses at EDULINK are mapped to the CEFR.

See which level on the CEFR best describes your level of English and use it to see which course at EDULINK is most likely to be suitable for you!
Australia မွာ University သြားတက္တဲ့ အခါမွာ ႀကိဳ တင္ျပင္ဆင္ မွဳ ေသခ်ာမလုပ္ထားရင္ အခက္အခဲေတြေတြ႕ ႏိုင္ပါတယ္။" ဟုဆိုလာတဲ့ Sully Bholat (ခ) ထက္ေအာင္လတ္။

အားလံုး မဂၤလာပါ။ ကြ်န္ေတာ့နာမည္ကေတာ့ Sully Bholat (ခ) ထက္ေအာင္ လတ္ပါ။ ကြ်န္ေတာ္ဟာ Australia ႏိုင္ငံ Brisbane ၿမိဳ႕ မွာရွိသည့္ The University of Queensland - UQ (UQ) မွာ Bachelor of Business Management ကို 2013 ခုႏွစ္ကေန 2015 ခုႏွစ္...
View details ⇨
Free General English(4 skills) Workshop -Elementary level

Free General English (4 Skills) Workshop - Elementary level

EVENT - facebook.com
General English (4 Skills) Workshop for Upper-Intermediate level ေလ့လာလိုသူမ်ားႏွင့္ မိမိအဂၤလိပ္စာ တိုးတက္ ကြ်မ္းက်င္လိုသူမ်ားအတြက္ EDULINK မွ သင့္၏ အဂၤလိပ္စာ level အလိုက္ အဂၤလန္ႏိုင္ငံမွ ကမ႓ာ့အသိအမွတ္ၿပဳ Certificate in English Language Teaching for Adults လက္မွတ္ရရွိထားၿပီး အဂၤလိပ္စာသင္ၾကားေရးအေတြ ့အၾကံဳႏွစ္ (၂၀) ေက်ာ္ရွိေသာ Teacher Chris က ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္၊ စိတ္၀င္စားဖြယ္ေကာင္းေသာ...
View details ⇨

Free General English (4 Skills) Workshop- Upper-Intermediate

EVENT - facebook.com
General English (4 Skills) Workshop for Intermediate level ေလ့လာလိုသူမ်ားႏွင့္ မိမိအဂၤလိပ္စာတိုးတက္ကြ်မ္းက်င္လိုသူမ်ားအတြက္ EDULINK မွ သင့္၏ အဂၤလိပ္စာ level အလိုက္ အဂၤလန္ႏိုင္ငံမွ ကမ႓ာ့အသိအမွတ္ၿပဳ Certificate in English Language Teaching for Adults လက္မွတ္ရရွိထား ၿပီး အဂၤလိပ္စာသင္ၾကားေရးအေတြ ့အၾကံဳ ႏွစ္ (၂၀) ေက်ာ္ရွိေသာ Teacher Chris က ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္၊ စိတ္၀င္စားဖြယ္ေကာင္းေသာ...
View details ⇨

Free General English (4 Skills) Workshop- Intermediate level

EVENT - facebook.com
General English (4 Skills) Workshop for Pre-Intermediate level ေလ့လာလိုသူမ်ားႏွင့္ မိမိအဂၤလိပ္စာတိုးတက္ကြ်မ္းက်င္လိုသူမ်ားအတြက္ EDULINK မွ သင့္၏ အဂၤလိပ္စာ level အလိုက္ အဂၤလန္ႏိုင္ငံမွ ကမ႓ာ့အသိအမွတ္ၿပဳ Certificate in English Language Teaching for Adults လက္မွတ္ရရွိထား ၿပီး အဂၤလိပ္စာသင္ၾကားေရးအေတြ ့အၾကံဳ ႏွစ္ (၂၀) ေက်ာ္ရွိေသာ Teacher Chris က ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္၊ စိတ္၀င္စားဖြယ္ေကာင္းေသာ...
View details ⇨

Free General English (4 Skills) Workshop- Pre-Intermediate level

EVENT - facebook.com
Mr Ian Sebastian, Macquarie University Regional Director (SEA) will provide an overview of opportunities available with Macquarie University; one of Australia's top Universities.

There will be an opportunity to speak with Mr Sebastian directly and ask questions.

Register for the seminar here: goo.gl/NPgm78

Speaker: Mr Ian Sebastian, Regional Director South East Asia - Macquarie...
View details ⇨

Macquarie University Seminar

EVENT - facebook.com
General English (4 Skills) Workshop for Elementary ေလ့လာလိုသူမ်ားႏွင့္ မိမိအဂၤလိပ္စာတိုးတက္ကြ်မ္းက်င္လိုသူမ်ားအတြက္ EDULINK မွ သင့္၏ အဂၤလိပ္စာ level အလိုက္ အဂၤလန္ႏိုင္ငံမွ ကမ႓ာ့အသိအမွတ္ၿပဳ Certificate in English Language Teaching for Adults လက္မွတ္ရရွိထား ၿပီး အဂၤလိပ္စာသင္ၾကားေရးအေတြ ့အၾကံဳ ႏွစ္ (၂၀) ေက်ာ္ရွိေသာ Teacher Chris က ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္၊ စိတ္၀င္စားဖြယ္ေကာင္းေသာ သင္ၾကားနည္းမ်ားႏွင့္ Demo...
View details ⇨

Free General English (4 Skills) Workshop - Elementary level

EVENT - facebook.com
Thank you, Ms Emma Hughes for your wonderful presentation and all participants who joint our Western Sydney University seminar yesterday evening.

For more information about studying overseas, visit EDULINK at T 301-304, 3rd Floor, Junction Square, Kamayut, Yangon (above MK Fashion) or call 09-7748 55591 or email us at studyabroad@edulinkaustralia.com.

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္နွစ္တြင္...
View details ⇨
IELTS workshop hosted by EDULINK. Conducted by Mr. Christopher Morton, an English teacher with over twenty years experience.

The workshop will focus on familiarity with the IELTS test format for Speaking and Listening. This will help you prepare for the real thing. People at all levels are invited to attend. Bring your questions on the day to find out more.

Please register here: ...
View details ⇨

IELTS Workshop (Speaking/Listening)

EVENT - facebook.com