Jo Baka
03/27/2017 at 02:44. Facebook
Jo Baka
03/26/2017 at 15:17. Facebook
Jo Baka
03/26/2017 at 12:14. Facebook
Jo Baka
03/26/2017 at 09:37. Facebook
Jo Baka
03/26/2017 at 06:30. Facebook
Jo Baka
03/26/2017 at 05:22. Facebook
Jo Baka
03/26/2017 at 03:39. Facebook
Jo Baka
03/25/2017 at 16:04. Facebook
Jo Baka
03/25/2017 at 14:26. Facebook
Jo Baka
03/25/2017 at 11:29. Facebook
Jo Baka
03/25/2017 at 10:00. Facebook
મારી માટે તો આ trick ચાલી ગઈ..તમે પણ Try કરો..
ડાઉનલોડ કરો one step discount એપ્લિકેશન અને મેળવો અમદાવાદ તથા ગાંધીનગરની હોટેલ્સ, રેસ્ટોરંટ્સ, કેફેસ, આઈસ્ક્રીમ પાર્લર, સલૂન તથા સ્પાના ટોટલ બિલ ઉપર ફ્લેટ ડિસ્કાઉન્ટ.
બસ એપ્લિકેશજ ડાઉનલોડ કરો અને પેમેન્ટ વખતે ડિસ્કાઉન્ટ મેળવો..
LINK : [ Onelink.to Link ]
#OSDAPP #OneStopDiscount #Ahmedabad #Gandhinagar
Jo Baka
03/25/2017 at 08:46. Facebook
Jo Baka
03/25/2017 at 06:28. Facebook
These short tales with funny Gujarati twist in the end are so damn FUNNY Must read and share

12 Short Tales With Funny Gujarati Twist In The End

garvigujarati.com
Jo Baka
03/25/2017 at 05:15. Facebook
Jo Baka
03/25/2017 at 02:31. Facebook
Jo Baka
03/24/2017 at 14:59. Facebook
લગ્ન માં..
Jo Baka
03/24/2017 at 11:50. Facebook
Jo Baka
03/24/2017 at 10:15. Facebook
Jo Baka
03/24/2017 at 08:45. Facebook