லைவ்டே தமிழ்நாடு எனும் தளத்தில் என் பெயரால் எழுப்பப்ப படும் வன்மறை அறிவுறைகளும் வாக்குறுதிகளும் அவர்கள் கற்பனையே, என் கூற்றல்ல. போராடும் உத்வேகத்தில் எதையும் சொல்வது குற்றமாகும். எனக்கெதிரான குற்றம் மட்டுமல்ல, நாட்டுக்கும் இளைஞர்களுக்கும் எதிரானது. Liveday Tamil Nadu இக்குற்றம் செய்வதை உடனே நிறுத்தவேண்டும் - கமல் ஹாசன்.
The Queen seemed in good health and remembered her visit to India fondly. The Duke of Edinburgh was in great shape and health as well. The exchange was brief as there were too many people. You might remember during Her Majesty's visit to India, she visited my film set. Probably the only film shooting she had attended in her whole life.
- Kamal Haasan
I want to own up talent anywhere in the world as my relatives. Especially when they are this close to home, cannot but feel proud. The very best to Thaikkudam Bridge.
VijayamuNdaavatte
Priya sahodaran
- Kamal Haasan

Navarasam - Thaikkudam Bridge - Official Music Video HD - YouTube

Anish Krishnan shared a video

YOUTUBE.COM
"12 years back I wrote a தமிழ் poem . My anger makes sense even today" - KH
Happy Birthday Kamal Haasan Sir! Wishes from Thoongaavanam Team!
Continued II <<<<<<<<<< II  > No! Pain is a lonely place, no Nightingale could bear it with me Florence or elsewhere. Black is a bea...

Fall and Rise - Part III

ikamalhaasanblog.blogspot.in
Join Mr Haasan on July 14th London INDIAN Film Festival - Team KH
Wrap party for KunduNaiduRAW in LA Shruti Haasan
The cool shirt system without which Kundu alias Naidu KunduNaiduRAW would have melted some days the Mercury crossed 105 degrees. This is something I wore inside my fats unit. It reduced my personal body temperature inside the suite by at least 10 degrees.
Just visiting the LAtheatre . Was shooting nearby for KunduNaiduRAW with Shruti Haasan
This is the kind of love dancers showed me when I was a16 year old nobodyI guess artists bond similarly universally. Touched. KunduNaiduRAW
Day 2 7 hours of reading and still smiling. Thanks to Naidu & Kundu They never let the smile slip from our faces KunduNaiduRAW
2nd reading of KunduNaiduRAW . Saurabhji reads to Director Dop ADs Shruti and I. Our smiles will translate to laughs Shruti Haasan
First Look Launch - The adventure of Kundu/Naidu beings KunduNaiduRAW Team
Here's the action poster from Chennai for my Web family. More details on poster! #KunduNaiduRAW