Rfa Tibetan
yesterday at 20:45. Facebook
བོད་མི་ཞིག་གིས་ཁོ་རང་གི་ཕྱི་བསྐྱོད་ལག་འཁྱེར་ཐོག་ནས་མི་གཞན་ཞིག་ཨ་རིར་གཏོང་རྩིས་བྱས་སྐབས་ལྡི་ལི་རྒྱལ་སྤྱིའི་གནམ་ཐང་ནས་འཇུ་བཟུང་བྱས་འདུག
A Tibetan man, living as refugee in the US, was arrested on Sunday at the Delhi airport.

ལྡི་ལི་གནམ་ཐང་ནས་བོད་མི་ཞིག་འཇུ་བཟུང་བྱས་འདུག

rfa.org
Rfa Tibetan
yesterday at 18:55. Facebook
སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་སློབ་ཕྲུག་སྟོང་ཚོ་བརྒལ་བར་རྒྱ་གར་གྱི་བླ་སྲོག་དཔལ་ན་ལེནྡྲའི་གནའ་རབས་ཀྱི་ལེཊ་སྦྱང་སླར་གསོའི་ཐད་གཏམ་བཤད་གནང་འདུག
Sikyong gave keynote speech on topic 'Repositioning India: A Global Perspective' to more than 10,000 politically active students and youth gathered on 7th Bharatiya Chahhtra Sansad -Indian Student Parliament at Pune, India.

སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་སློབ་ཕྲུག་སྟོང་ཚོ་བརྒལ་བར་གཏམ་བཤད།

rfa.org
Rfa Tibetan
yesterday at 17:18. Facebook
མཚོ་སྔོན་མཚོ་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་དགོན་སྡེ་ཁག་གི་ནང་མཚམས་རེར་༧གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་པར་སྒྲིག་བཤམ་ཐད་དམ་དྲག་ཡོད་འདུག
Chinese official restricted Tibetan monasteries in Tso-ngon’s Tsoshar area from displaying the photo of HH the Dalai Lama during their official visit to monasteries for inspection.

༧གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་པར་སྒྲིག་བཤོམ་ཐད་དམ་དྲག་འདུག

rfa.org
Rfa Tibetan
yesterday at 16:47. Facebook
ཆོས་ཞུ་བ་ཚོར་སྤྱི་ཚོགས་ནང་འགན་འཁུར་ཐུབ་པ་ཞིག་དགོས་པ་དང་། བོད་ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀྱི་བོད་མི་ཚོས་ནང་ཁུལ་མཐུན་ལམ་དགོས་པའི་བཀའ་སློབ་གནང་འདུག

བོད་མི་ནང་ཁུལ་མཐུན་ལམ་དགོས།

rfa.org
Rfa Tibetan
yesterday at 15:00. Facebook
Discussion with Lobsang Nyandak on Trump administration and China relation
Rfa Tibetan
01/18/2017 at 20:37. Facebook
སུད་སིར་བོད་མི་དང་ཡུ་གུར་སོགས་ཀྱིས་མུ་མཐུད་ནས་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་ཞེ་ལ་ངོ་རྒོལ་ཤུགས་ཆེན་བྱས་འདུག
Former Tibetan parliament member lauds power of protest to Chinese president.

སུད་སུར་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་ལ་བསྟུད་མར་ངོ་རྒོལ་བྱས་འདུག

rfa.org
Rfa Tibetan
01/18/2017 at 18:53. Facebook
Work will resume in the spring, though, with the pace of destruction more 'aggressive,' a local source says.

Demolition, Expulsions Stop For Now at Larung Gar

rfa.org
Rfa Tibetan
01/18/2017 at 18:53. Facebook
Tibetan residents of western Chinese provinces pray, share teachings in spite of official threats.

Support for Kalachakra Spreads Among Tibetans Living in China

rfa.org
Rfa Tibetan
01/18/2017 at 18:52. Facebook
Many fast or pray in private gatherings to avoid scrutiny by the police.

Tibetans in China Defy Warnings, Support The Kalachakra

rfa.org
Rfa Tibetan
01/18/2017 at 17:22. Facebook
བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་ཟུར་པ་ཁག་གཅིག་ནས་ཨ་རིའི་རྒྱལ་སའི་མངའ་ཁུལ་དུ་འཁྲབ་སྟོན་ཞུས་པའི་གླུ་གར་ཞིག
Ex-TIPA performance in DC
Rfa Tibetan
01/18/2017 at 16:52. Facebook
ཧིན་རྡུ་གསར་ཁང་གི་གནས་ཚུལ་རྫུས་མ་རེད་ངས་ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་འོས་ཐོབ་པ་དང་༧གོང་ས་མཆོག་མཇལ་འཕྲད་ཡོང་རྒྱུར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་ཅེས་སྲིད་འཛིན་འོས་ཐོབ་པའི་སློབ་སྟོན་པས་གསུངས་འདུག
Trump’s top advisor favor Trump-Dalai Lama meeting slams the Hindu for fake news.

ཧིན་རྡུ་གསར་ཁང་གི་གནས་ཚུལ་རྫུས་མ་རེད་གསུངས་འདུག

rfa.org
Rfa Tibetan
01/17/2017 at 19:29. Facebook
རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་སུད་སིར་འབྱོར་སྐབས་བོད་མི་ཚོའི་ངོ་རྒོལ་ལས་འགུལ་ལ་ཚད་བཀག་དང་འཇུ་བཟུང་བྱས་བར་སྐྱོན་བརྗོད་བྱས་འདུག

སུད་སི་གཞུང་གི་བྱ་སྤྱོད་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་གནང་འདུག

rfa.org
Rfa Tibetan
01/17/2017 at 19:13. Facebook
བོད་མི་ཞིག་གིས་ཨ་རིའི་གྲོང་ཁྱེར་ནིའུ་ཡོག་ཏུ་རྫས་སྦྱོར་མེད་པར་སྐྱེ་ལྡན་སོ་ནམ་གྱི་ལམ་ནས་འདེབས་ལས་བྱས་པའི་བཟའ་ཆའིོ་ཚོང་ཁང་ཞིག་བཙུགས་ཡོད་པ།

སྐྱེ་ལྡན་སོ་ནམ་གྱི་ལམ་ནས་འདེབས་ལས་བྱས་པའི་བཟའ་ཆའི་ཚོང་ཁང༌།

rfa.org
Rfa Tibetan
01/17/2017 at 18:59. Facebook
ཐེ་ཝན་གྱི་དམག་དཔུང་གིས་ཐེ་ཝན་མཚོ་གླིང་དུ་དྲག་པོའི་ཁ་གཏད་ལ་འགོག་ཐབས་ཆེད་དམག་དོན་སྦྱོང་བརྡར་བྱེད་བཞིན་ཡོད་འདུག
Taiwan simulates China attacks as tension rises.

ཐེ་ཝན་གྱིས་དྲག་རྒོལ་འགོག་ཆེད་དམག་སྦྱོང་བྱེད་བཞིན་འདུག

rfa.org
Rfa Tibetan
01/17/2017 at 18:45. Facebook
རྒྱ་གར་ནས་བོད་ནང་གཉེན་འཕྲད་དུ་སོང་བའི་བོད་མི་ཞིག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཉེན་རྟོག་པས་འཛིན་བཟུང་གིས་འདྲི་རྩད་སྣ་ཚོགས་བྱས་ཡོད་པ།

རྒྱ་གཞུང་གིས་རྒྱ་གར་ནས་ཡོང་བའི་བོད་མི་ཞིག་ལ་འདྲི་རྩད་བྱས་པ།

rfa.org
Rfa Tibetan
01/17/2017 at 17:06. Facebook
༧གོང་ས་མཆོག་ནས་དུས་དབང་མཇུག་བསྒྲིལ་སྐབས་དད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་བ་ཚོར་གསུང་ཆོས་ཞུས་ཏེ་སེམས་པ་བཟང་པོ་བྱ་རྒྱུ་གལ་ཆེ་ཡིན་པའི་བཀའ་ཕེབས་འདུག

གསུང་ཆོས་ཞུས་ཏེ་སེམས་པ་བཟང་པོ་བྱ་དགོས།

rfa.org
Rfa Tibetan
01/17/2017 at 16:33. Facebook
༧གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་བྷི་ཧཱར་མངའ་སྡེའི་སྤྱི་ཁྱབ་བློན་ཆེན་མཆོག་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་བའི་གསུང་འཕྲིན་བསྩལ་འདུག
HH the Dalai Lama thank Bihar Chief minister for Kalachakra success.

༧གོང་ས་མཆོག་གིས་སྤྱི་ཁྱབ་བློན་ཆེན་མཆོག་ལ་ཐུཊ་རྗེ་ཆེ་ཞུས་འདུག

rfa.org
Rfa Tibetan
01/16/2017 at 21:31. Facebook
བོད་ཀྱི་གསེར་རྟ་བླ་རུང་སྒར་གྱི་གྲྭ་ཤག་གཏོར་བཤིག་བྱ་རྒྱུའི་ལས་འགུལ་དང་། གྲྭ་བཙུན་ཕྱིར་འབུད་བྱ་རྒྱུ་གནས་སྐབས་མཚམས་འཇོག་བྱས་འདུག

བླ་རུང་སྒར་གཏོར་བཤིག་གི་ལས་འགུལ་གནས་སྐབས་མཚམས་འཇོག

rfa.org