FBVideoDownloader.info is a facebook video downloader online, this tool helps you download facebook videos by grabs direct links to download and save for free
Rfa Tibetan
today at 12:21. Facebook
རང་ལུས་མེར་སྲེག་དང་འབྲེལ་ནས་འཇུ་བཟུང་བྱས་བ་ཆབ་སྲིད་བཙོན་པ་དཀོན་མེ་ལགས་བཙོན་གྲོལ་བྱུང་བར་ས་གནས་བོད་མིས་དགའ་བསུ་བྱས་འདུག
Kunmey or Kunchuk Lodoe freed From Prison After Serving Three-Year Term in Amdo Ngawa.

དཀོན་མེ་ལཊ་བཙོན་དུས་གཙང་ནས་ནང་ལ་བསྐྱལ་འདུག

rfa.org
Rfa Tibetan
today at 12:19. Facebook
ཆབ་སྲིད་བཙོན་མ་སྒྲོལ་མ་མཚོ་མི་ལོ་གསུམ་གྱི་རྗེས་རྒྱ་ནག་གི་བཙོན་ཁང་ནས་བཙོན་གྲོལ་བྱུང་བར་ས་གནས་བོད་མིས་དགའ་བསུ་བྱས་འདུག Tibetan Woman Freed From Prison in Poor Health After Serving Three-Year Term

Tibetan Woman Freed From Prison in Poor Health After Serving Three-Year Term

rfa.org
Rfa Tibetan
yesterday at 20:28. Facebook
མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱིས་གསེར་རྟ་ཆོས་སྒར་སྲུང་སྐྱོབ་ཆེད་ཛ་དྲག་གི་ལས་དོན་སྤེལ་དགོས་བ་བཀའ་སྤྱི་གཉིས་ཀྱིས་འབོད་སྐུལ་གནང་འདུག
Central Tibetan Administration Calls on UNHCHR to Take Urgent Action to Save Larung Gar.

གསེར་རྟ་བླ་རུང་སྒར་སྲུང་སྐྱོབ་ཆེད་ཛ་དྲག་གི་ལས་དོན་སྤེལ་དགོས།

rfa.org
Rfa Tibetan
yesterday at 20:27. Facebook
ཁམས་ཉག་རོང་ཁུལ་དུ་འགུལ་ཚད་རིམ་པ་ལྔ་ལྷག་གི་ས་ཡོམ་རྒྱབ་ཡོད་པ་དང་ད་སྔ་གོད་ཆག་བྱུང་ཡོད་མེད་དེ་ཙམ་ཁ་གསལ་མི་འདུག
A 5.3 magnitude earthquake hit Tibet's Nyainrong county today but no casualties were reported.

ཉག་རོང་ལ་འགུལ་ཚད་རིམ་པ་ལྔ་ལྷག་གི་ས་ཡོམ་རྒྱབ་འདུག

rfa.org
Rfa Tibetan
yesterday at 20:26. Facebook
ཡོངས་གླིང་སྔོན་འགྲོ་གསུམ་པའི་བུ་མོ་ཁག་གཅིག་ནས་འཁྲབ་སྟོན་གནང་བའི་འཁྲབ་གཞས་བསོད་ནམས་དཔང་རྒྱན།
Tibetan Dance Sonam Panggen
Rfa Tibetan
yesterday at 19:47. Facebook
རྒྱ་ནག་ཁྲིན་ཏུའུ་གནམ་ཐང་ནས་བལ་ཡུལ་ལ་བསྐྱོད་མཁན་བོད་མི་གནས་སྐོར་བ་ཁག་གཅིག་རྒྱ་ནག་གི་འབྲེལ་ཡོད་ཚན་པས་བཀག་འདུག
༧གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གཞུང་གི་ལས་བྱེད་ཁག་གཅིག་བསམ་བློ་གུ་དོག་པོ་ཡོད་ཀྱང་རྒྱ་མི་རིཊ་དང་མཉམ་དུ་འཆམ་མཐུན་བྱེད་དགོས་བ་གསུངས་འདུག
Dalai Lama Receives Tibetans Ordered Home by China.

Dalai Lama Receives Tibetans Ordered Home by China

rfa.org
Rfa Tibetan
yesterday at 16:03. Facebook
ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི་དབུས་སྐད་ཀྱི་ཕྱི་དྲོའི་ལེ་ཚན། Ukay - Evening - 12 - 5-2016

SoundCloud - Hear the world’s sounds

soundcloud.com
Rfa Tibetan
yesterday at 16:03. Facebook
ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི་གཏམ་གླེང་ལེ་ཚན། ༢༠༡༦།༡༢།༠༥། Tamleng - 12 - 5-2016

SoundCloud - Hear the world’s sounds

soundcloud.com
Rfa Tibetan
yesterday at 16:02. Facebook
ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི་ཨམ་སྐད་ལེ་ཚན། ༢༠༡༦།༡༢།༠༥། Amkay - 12 - 5-2016

SoundCloud - Hear the world’s sounds

soundcloud.com
Rfa Tibetan
yesterday at 16:02. Facebook
ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི་ཁམས་སྐད་ལེ་ཚན། ༢༠༡༦།༡༢།༠༥། Khamkay - 12 - 5-2016

SoundCloud - Hear the world’s sounds

soundcloud.com
Rfa Tibetan
yesterday at 16:01. Facebook
ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི་དབུས་སྐད་ཀྱི་སྔ་དྲོའི་ལེ་ཚན། Ukay - Morning - 12 - 5-2016

SoundCloud - Hear the world’s sounds

soundcloud.com
Rfa Tibetan
yesterday at 12:55. Facebook
སྒྲོལ་མ་མཚོ་བཙོན་གྲོལ་བྱུང་ཡང་སྐུ་གཟུགས་དེ་ཙམ་བདེ་བོ་མི་འདུག
China releases Tibetan political prisoner Dolma Tso after completion of her three years prison sentence.

སྒྲོལ་མ་མཚོ་བཙོན་གྲོལ་བྱུང་ཡང་སྐུ་གཟུགས་དེ་ཙམ་བདེ་བོ་མི་འདུག

rfa.org
Rfa Tibetan
12/04/2016 at 15:03. Facebook
འཛམ་གླིང་ནང་ཨེཛ་འགོས་བའི་མི་གྲངས་ཇེ་ཉུང་དུ་ཕྱིན་ཡོད་ཀྱི་བོད་ནང་ཇེ་མང་དུ་འགྲོ་བཞིན་པ།

རྒྱ་ནག་དང་བོད་ནང་ཨེཛ་ནད་པ་ཇེ་མང་།

rfa.org
Rfa Tibetan
12/04/2016 at 14:19. Facebook
ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི་དབུས་སྐད་ཀྱི་ཕྱི་དྲོའི་ལེ་ཚན། Ukay - Evening - 12 - 4-2016

SoundCloud - Hear the world’s sounds

soundcloud.com
Rfa Tibetan
12/04/2016 at 14:00. Facebook
ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི་དབུས་སྐད་ཀྱི་སྔ་དྲོའི་ལེ་ཚན། Ukay - Morning - 12 - 4-2016

SoundCloud - Hear the world’s sounds

soundcloud.com
Rfa Tibetan
12/04/2016 at 14:00. Facebook
ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི་གཏམ་གླེང་ལེ་ཚན། ༢༠༡༦།༡༢།༠༤། Tamleng - 12 - 4-2016

SoundCloud - Hear the world’s sounds

soundcloud.com
Rfa Tibetan
12/04/2016 at 13:59. Facebook
ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི་ཨམ་སྐད་ལེ་ཚན། ༢༠༡༦།༡༢།༠༤། Amkay - 12 - 4-2016

SoundCloud - Hear the world’s sounds

soundcloud.com
Rfa Tibetan
12/04/2016 at 13:58. Facebook
ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི་ཁམས་སྐད་ལེ་ཚན། ༢༠༡༦།༡༢།༠༤། Khamkay - 12 - 4-2016

SoundCloud - Hear the world’s sounds

soundcloud.com
Rfa Tibetan
12/03/2016 at 19:36. Facebook
ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི་དབུས་སྐད་ཀྱི་སྔ་དྲོའི་ལེ་ཚན། ༢༠༡༦།༡༢།༠༣ Ukay - 12 - 03 - 2016

SoundCloud - Hear the world’s sounds

soundcloud.com
Rfa Tibetan
12/03/2016 at 19:36. Facebook
ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི་ཨམ་སྐད་ལེ་ཚན། ༢༠༡༦།༡༢།༠༣Amkay - 12 - 03 - 2016

ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི་ཨམ་སྐད་ལེ་ཚན། ༢༠༡༦།༡༢།༠༣Amkay - 12 - 03 - 2016

soundcloud.com