U.S. Embassy Bangkok
U.S. Embassy Bangkok
04/27/2017 at 02:44. Facebook
โปรดร่วมรับชมการถ่ายทอด Facebook LIVE การสัมมนาของโครงการ Young Women Lead ในหัวข้อ “ผู้หญิงกับโอกาส: บทบาทของคนธรรมดาในการพัฒนาสังคม” ได้ที่เฟสบุคเพจของโครงการ

Please join us on Facebook live for our Young Women Lead forum, “Women and Opportunity, the Role of Common Citizens in Social Development.” [ Facebook.com Link ]
U.S. Embassy Bangkok
U.S. Embassy Bangkok
04/27/2017 at 02:12. Facebook
เมื่อวันที่ 26 เมษายน เอกอัครราชทูตกลิน เดวีส์ เป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงรับรองศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย เพื่อฉลองความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกา โดยท่านทูตได้กล่าวถึงความสำคัญของความสัมพันธ์ด้านการศึกษาระหว่างไทยกับสหรัฐฯ และการสนับสนุนจากสถานทูตสหรัฐฯ ในด้านการพัฒนาการศึกษาที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องในไทย โดยเฉพาะในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี...
View details ⇨
เมอวนท 26 เมษายน เอกอครราชทตกลน เดวส เปนเจาภาพจดงานเลยงรบรองศษยเกาคณะครศาสตร มหา
Ptip Kanjananiyot
NIST International School
U.S. Embassy Bangkok
U.S. Embassy Bangkok
yesterday at 10:12. Facebook
เมื่อวันที่ 26 เมษายน เอกอัครราชทูตเดวีส์ต้อนรับนักวิทยาศาสตร์หญิงระดับอาวุโสและนักศึกษาปริญญาเอกจากภาควิชาการ ภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมวงสนทนาเพื่อฉลองบทบาทของสตรีและส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศในแวดวงวิทยาศาสตร์ ในครั้งนี้ ศ.ดร.เจอราลดีน ริชมอนด์ นักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงจากสหรัฐฯ มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์การทำงานในสายงานวิทยาศาสตร์ ตลอดจนการก้าวข้ามอุปสรรคต่อความก้าวหน้าในสาขาอาชีพ ...
View details ⇨
เมอวนท 26 เมษายน เอกอครราชทตเดวสตอนรบนกวทยาศาสตรหญงระดบอาวโสและนกศกษาปรญญาเอกจาก
Narakorn Andrew Inkamma
U.S. Embassy Bangkok
U.S. Embassy Bangkok
yesterday at 07:57. Facebook
เมื่อวันที่ 26 เมษายน เอกอัครราชทูตเดวีส์ พร้อมด้วยคุณสมพร ว่องวุฒิพรชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศร่วมงานเปิดตัวเครือข่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่จากประเทศสมาชิกข้อริเริ่มลุ่มน้ำโขงตอนล่าง (Lower Mekong Initiative: LMI) โดย LMI เป็นกรอบการทำงานร่วมกันระหว่างกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ ไทย เวียดนาม...
View details ⇨
เมอวนท 26 เมษายน เอกอครราชทตเดวส พรอมดวยคณสมพร วองวฒพรชย ประธานเจาหนาทบรหารและกร
U.S. Embassy Bangkok
U.S. Embassy Bangkok
yesterday at 04:07. Facebook
สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริการ่วมฉลองวันทรัพย์สินทางปัญญาโลก 26 เมษายน ด้วยงานเสวนาพิเศษโดยนักประดิษฐ์ไทย ผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน และสหประชาชาติ ภายใต้หัวข้อ “Innovation: Improving Lives” อัครราชทูตที่ปรึกษาปีเตอร์ เฮย์มอนด์ กล่าวเปิดงาน โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเคารพและคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมสู่ชีวิตที่ดีขึ้น เช่น การวิจัยและพัฒนายารักษาโรค ...
View details ⇨
สถานเอกอครราชทตสหรฐอเมรการวมฉลองวนทรพยสนทางปญญาโลก 26 เมษายน ดวยงานเสวนาพเศษโดยน
U.S. Embassy Bangkok
U.S. Embassy Bangkok
04/25/2017 at 08:24. Facebook
วันมาลาเรียโลกตรงกับวันที่ 25 เม.ย. แม้จะมีความก้าวหน้าในการต่อสู้กับโรคมาลาเรีย เรายังคงมุ่งมั่นทำงานเพื่อกำจัดโรคนี้ทั่วโลก

ประเทศไทยสามารถลดจำนวนผู้ป่วยโรคมาลาเรียได้อย่างต่อเนื่องตลอด 20 ปีที่ผ่านมา หากประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นไปในทิศทางนี้ คาดว่าจะสามารถกำจัดโรคมาลาเรียให้หมดไปจากประเทศได้ภายในปี พ.ศ. 2567

ที่มา: รายงานจัดทำโดยองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID)...
View details ⇨
วนมาลาเรยโลกตรงกบวนท 25 เมย แมจะมความกาวหนาในการตอสกบโรคมาลาเรย เรายงคงมงมนทำงาน

World Malaria Day: USAID through the U.S. President’s Malaria Initiative Highlights Thailand’s Efforts to End Malaria for Good | Press Release | Asia Regional | U.S. Agency for International Development

usaid.gov
U.S. Embassy Bangkok
U.S. Embassy Bangkok
04/25/2017 at 04:40. Facebook
อัครราชทูตที่ปรึกษาปีเตอร์ เฮย์มอนด์ และ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมงานเลี้ยงรับรองต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ Lower Mekong Initiative Frontiers of Science Education Workshop ซึ่งประเทศไทยและสหรัฐอเมริการ่วมเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 เมษายน ที่กรุงเทพมหานคร ...
View details ⇨
U.S. Embassy Bangkok 04/25/2017
U.S. Embassy Bangkok
U.S. Embassy Bangkok
04/24/2017 at 09:00. Facebook
เมื่อวันที่ 20 เมษายน รองประธานาธิบดีไมค์ เพนซ์ พบกับสมาชิกโครงการ YSEALI ที่กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย โดยตอนหนึ่งรองประธานาธิบดีเพนซ์กล่าวว่า “เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีอนาคตที่ดูสดใส ขอบคุณโครงการดีๆ อย่าง YSEALI ที่ช่วยเตรียมความพร้อมให้ผู้นำแวดวงธุรกิจและประชาสังคมในอนาคต” นอกจากนี้ที่สำนักเลขาธิการอาเซียน รองประธานาธิบดีเพนซ์ได้เน้นย้ำพันธกรณีของสหรัฐฯ ต่ออาเซียน...
View details ⇨
เมอวนท 20 เมษายน รองประธานาธบดไมค เพนซ พบกบสมาชกโครงการ YSEALI ทกรงจาการตา ประเท
U.S. Embassy Bangkok
U.S. Embassy Bangkok
04/24/2017 at 07:57. Facebook
เมื่อวันที่ 18-20 เมษายนที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ EducationUSA Thailand จากสถานทูตอเมริกา สถาบันภาษาเอยูเอ และสำนักงานก.พ. เดินทางไปมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และมหาวิทยาลัยมหิดล กาญจนบุรี เพื่อจัดสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษ และให้ความรู้เรื่องการศึกษาในอเมริกา ทุนการศึกษา และประสบการณ์ในรั้วมหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษาปริญญาตรี และอาจารย์ ทีมงานยังได้เดินทางไปที่มหาวิทยาลัยศิลปากร...
View details ⇨
เมอวนท 1820 เมษายนทผานมา เจาหนาท EducationUSA Thailand จากสถานทตอเมรกา สถาบนภาษา
U.S. Embassy Bangkok
U.S. Embassy Bangkok
04/24/2017 at 06:43. Facebook
Peggy Whitson นักบินอวกาศขององค์การนาซาเพิ่งสร้างสถิติจำนวนวันในอวกาศรวมสูงสุดของนักบินอวกาศอเมริกัน คืนนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เตรียมต่อสายแสดงความยินดีกับเธอด้วย เชิญติดตามชมถ่ายทอดสดได้ทาง NASA - National Aeronautics and Space Administration เวลา 21.00 น. (ประเทศไทย) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ [ Go.nasa.gov Link ]

NASA Astronaut Peggy Whitson just broke the record for total days in...
View details ⇨
Peggy Whitson นกบนอวกาศขององคการนาซาเพงสรางสถตจำนวนวนในอวกาศรวมสงสดของนกบนอวกาศอ

How to See President’s Call to International Space Station on April 24

go.nasa.gov
U.S. Embassy Bangkok
U.S. Embassy Bangkok
04/24/2017 at 02:53. Facebook
Vacancy Announcement Number: USAID 2017/01

OPEN TO: All Interested Candidates

POSITION: Project Management Specialist (HIV Clinical Specialist)

OPENING DATE: April 21, 2017

CLOSING DATE: May 18, 2017

WORK HOURS: Full-time; 40 hours/week

SALARY: FSN-11 ฿1,262,783 per annum (Starting salary)

APPLICANTS MUST HAVE THE REQUIRED RESIDENCY PERMITS TO BE ELIGIBLE FOR CONSIDERATION.

The U.S....
View details ⇨
U.S. Embassy Bangkok 04/24/2017
U.S. Embassy Bangkok
U.S. Embassy Bangkok
04/21/2017 at 03:00. Facebook
คณะเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบฝ่ายบริหารของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเรียกว่า “Cabinet” (คณะรัฐมนตรี) เชิญชมวิดีโอแนะนำหน้าที่ของสมาชิกคณะและที่มาของชื่อเรียกอันโดดเด่นนี้ [ Goo.gl Link ]

The group of officials in charge of the executive branch of the U.S. government is called the “Cabinet.” This video provides a brief look at what those officials do and why their group has such a unique name. [ Goo.gl...
View details ⇨
คณะเจาหนาทผรบผดชอบฝายบรหารของรฐบาลสหรฐอเมรกาเรยกวา Cabinet คณะรฐมนตร เชญชมวดโอแน

The presidential Cabinet explained [video] | ShareAmerica

goo.gl
U.S. Embassy Bangkok
U.S. Embassy Bangkok
04/21/2017 at 02:00. Facebook
สนใจทำงานกับสถานทูตอเมริกาไหมคะ เช็คตำแหน่งที่เรากำลังเปิดรับได้ที่นี่ค่ะ [ Usembassy.gov Link ]

Looking for a new job opportunity? Check out our current vacancies below! Visit [ Usembassy.gov Link ] for more information!
U.S. Embassy Bangkok 04/21/2017
Tanner Kaewkul
U.S. Embassy Bangkok
U.S. Embassy Bangkok
04/20/2017 at 08:06. Facebook
ใกล้ถึงวันคุ้มครองโลก (Earth Day) ปี 2560 แล้ว เชิญร่วมกิจกรรมเว็บแชตแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับโลกของเรา [ Goo.gl Link ]

Earth Day 2017 is coming up! Join us for a webchat to discuss how we think about our planet. [ Goo.gl Link ]
ใกลถงวนคมครองโลก Earth Day ป 2560 แลว เชญรวมกจกรรมเวบแชตแลกเปลยนมมมองเกยวกบโลกขอ

April 21: Webchat on views of Earth for Earth Day | ShareAmerica

goo.gl
Thawee Thanabooncharoen
U.S. Embassy Bangkok
U.S. Embassy Bangkok
04/20/2017 at 03:30. Facebook
เมื่อวันที่ 19 เมษายน เอกอัครราชทูตกลิน เดวีส์ เดินทางเยือนจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งมีชื่อเสียงในฐานะแหล่งผ้าไหมมัดหมี่คุณภาพสูงและประตูเชื่อมต่อการค้าที่สำคัญกับประเทศลาว ครั้งนี้ ท่านทูตได้เข้าพบนายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เพื่อหารือเกี่ยวกับขอบข่ายการพัฒนาในจังหวัด อาทิ แผนงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษครอบคลุมพื้นที่สามอำเภอตามแนวชายแดนแม่น้ำโขง...
View details ⇨
เมอวนท 19 เมษายน เอกอครราชทตกลน เดวส เดนทางเยอนจงหวดมกดาหาร ซงมชอเสยงในฐานะแหลงผ
เยาวชนไทยทั้ง 4 คน ที่เข้าร่วมโครงการ Spring 2017 YSEALI Academic Fellowship Institutes ที่ Arizona State University ได้มีโอกาสไปทัศนศึกษาที่เมือง San Francisco รัฐ California ก่อนเดินทางกลับไทยในปลายสัปดาห์นี้

สถานทูตสหรัฐฯ กำลังเปิดรับสมัครเยาวชนไทยที่มีอายุระหว่าง 18-25 ปี เพื่อเข้าร่วมโครงการ #YSEALI รุ่น Fall 2017 อยู่นะครับ
เยาวชนไทยทง 4 คน ทเขารวมโครงการ Spring 2017 YSEALI Academic Fellowship Institute
Michael Moghim
วันนี้ เราขอแนะนำอาจารย์ 2 ท่าน ได้แก่ อาจารย์ฮามีด๊ะ มูสอ จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดปัตตานี และอาจารย์สมพร ช่วยอารีย์ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อาจารย์ทั้ง 2 ท่าน เพิ่งจะเดินทางกลับถึงประเทศไทย หลังเข้าร่วมโครงการ International Visitor Leadership Program (IVLP) ในหัวข้อ Science and Technology Education for Youth ที่สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 25...
View details ⇨
วนน เราขอแนะนำอาจารย 2 ทาน ไดแก อาจารยฮามดะ มสอ จากโรงเรยนสาธตมหาวทยาลยสงขลานครน
Thawee Thanabooncharoen
กำลังคิดจะสมัครเรียนต่อด้านกฏหมายที่อเมริกากันหรือเปล่า? มาร่วมงาน "Applying to U.S. LL.M. Programs: Setting Yourself Apart" โดย University of Indiana Maurer School of Law วันจันทร์ที่ 24 เม.ย. เวลา 16:30 - 18:00 น. เพื่อฟังการเขียนใบสมัคร เรซูเม่ และ personal statement กันได้จากผู้เชี่ยวชาญ สำรองที่นั่งฟรีค่ะ!

[ Eventbrite.com Link ]
กำลงคดจะสมครเรยนตอดานกฏหมายทอเมรกากนหรอเปลา มารวมงาน Applying to US LLM Programs

EducationUSA info session: "Applying to U.S. LL.M. Programs: Setting Yourself Apar

educationusathailand.eventbrite.com
Phannita Sabut
FALL 2017 YSEALI ACADEMIC FELLOWSHIP INSTITUTES
ENVIRONMENTAL ISSUES

เปิดรับสมัครแล้วสำหรับเยาวชนไทยที่มีอายุระหว่าง 18-25 ปี เพื่อไปแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาด้านสิ่งแวดล้อม เป็นเวลา 5 สัปดาห์ โดยทุนของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ภายใต้โครงการ Young Southeast Asian Leaders Initiative #YSEALI

- ช่วงระยะเวลาเดินทางอยู่ระหว่างเดือนกันยายน - ตุลาคม 2560...
View details ⇨
FALL 2017 YSEALI ACADEMIC FELLOWSHIP INSTITUTES
Khunthara K Grey
Nat Chamon
Littleploy Soontharose
สนใจทำงานกับสถานทูตอเมริกาไหมคะ เช็คตำแหน่งที่เรากำลังเปิดรับได้ที่นี่ค่ะ [ Usembassy.gov Link ]

Looking for a new job opportunity? Check out our current vacancies below! Visit [ Usembassy.gov Link ] for more information!
U.S. Embassy Bangkok 04/14/2017
Mantanita Saenprai
Richy Tower
Jennie Jenphop