FBVideoDownloader.info is a facebook video downloader online, this tool helps you download facebook videos by grabs direct links to download and save for free
UWaruna elinganisa uKCI kwi BEE #BEE
uWaruna ulinganisa uRev Faleni kwi BEE #BEE
Ukuba ubuphoswe ludliwano ndlebe noWaruna uzakuyifumana kwiPodcast zethu: [ Iono.fm Link ] #BEE
#BEE
Mafa_No_Mluleki_Becoverisha_Incwadi
Ingaba uyakholelwa na kuthando olwenziweyo lwangcitywa ngemithi?lukhona? ingaba lelokwenene ,ukuba likhona ngokwenene olothando uyenzela ntoni into yokuthandana ngolo hlobo? #KhanyaGqiyazana
Udliwanondlebe malunga nokunyuselwa nokuba sowupase ngo 20% kwi Zibalo ukusuka ku Gr 7-9 nokuthi uthe ungutishala ube unikwa isubjects ongazanga wazifunda ukuba uzifundise 10h15 #KhanyaGqiyazana
Back2School #UWFM Mafa Bavuma #BEE
1Life Funeral Cover
Into enye encinane ingaguqula ubomi bakho kulo nyaka kananjalo ne SMS enye. Ngenela ukhuphiswano lwe-1Life’s Funeral Cover ku Umhlobo Wenene FM ngoku SMS’a igama lakho no “1Life funeral” ku 33014, okanye ungenele apha ngezantsi, emva koko ukuba umnxeba wakho uthathwe ngqo emoyeni, phendula uthi “Changing Lives” ukuze uwine ibhaso eliyimali. Hlala uphulaphule ukhuphiswano...
View details ⇨

1Life Funeral Cover - UMHLOBOWENENEFM

umhlobowenenefm.co.za
Kuqibisene i FEAR NOT yaseBhofolo ne NEVER GIVE UP yase Alice. Kuqhokra iFEAR NOT #UWFM
Ngumbela Rural Development Cricket Tournament #UWFM
Ngumbela Rural Development Cricket Tournament #UWFM
Ngumbela Rural Development Cricket Tournament #UWFM
ABAHLALIABANGALALIYO....sizanix@sabc.co.za,mbusiza@sabc.co.za,@UWFM88_106FM,DSTV 818#ASIBONAKALIAKUKHOMALI.
- Sasaza Saziwayo wethu ku-SijikiLanga kuMhlobo NAMHLANJE...Lulo Cafe!!! Uyazibonela intoba sizi-Yellowbones SONKE LOL
Ziyaphuma iziphumo zebanga leshumi, iingqondo zabaninzi ziyabetha-bethana ngeziphumo ezilindelwe lizwe lonke.

Mzali, mhlobo nawe lungu losapho ngelithuba siyakubongoza ukuba ubonakalise inkxaso kumntwana wakho ngokuthi:
· Umqinisekise ukuba uyazamnkela iziphumo ezo azifumeneyo
· Mkhumbuze ukuba kuninzi anokuthi akuphumeze kulo nyaka
· Uzakumnceda afumane isisombululo...
View details ⇨

SABC Education - UMHLOBOWENENEFM

goo.gl
Igcebiso nendlela onokuqhubeka ngayo xa upasile naxa ungapasanga u Gr 12 naxa ungenzanga zicelo kumaziko emfundo ephakamileyo kodwa ufumanise ukuba upasile ngoku awunasikolo.Miss Lindelwa Pityi #KhanyaGqiyazana
Make sive kuma Gr 12 ka 2016 ebebhalile ukuba baziva njani njengokuba belindele iziphumo zabo ngoLwesine kwaye umntu opasileyo ufuna ukulandela eliphi ikhondo/ ukuba awupasanga uzakwenza ntoni wena- 9h30 #KhanyaGqiyazana