Ufuna ukuwina i#PowerForLife ngesixhobo esi-1 kwezingama-200 zokutshaja ngelanga zeSunStream™ PLUS ezingangenwa manzi, ezingonakaliyo zakuwiswa nezixabisa iR550 sisinye? Sibalisele ngeliya xesha ifowuni yakho yathi yacima waza wasala usengxakini ngokuthumela iSMS ku 33013. Iitshaja zelanga iSunStream™ ezenziwe eUSA, zomelele, zithembakele kwaye ezinye iifowuni zizitshaja ngephanyazo nje...
View details ⇨
#UWFM
Ufuna ukuwina i#PowerForLife ngesixhobo esi-1 kwezingama-200 zokutshaja ngelanga zeSunStream™ PLUS ezingangenwa manzi, ezingonakaliyo zakuwiswa nezixabisa iR550 sisinye? Sibalisele ngeliya xesha ifowuni yakho yathi yacima waza wasala usengxakini ngokuthumela iSMS ku 33013. Iitshaja zelanga iSunStream™ ezenziwe eUSA, zomelele, zithembakele kwaye ezinye iifowuni zizitshaja ngephanyazo nje...
View details ⇨
#khanyagqiyazana...WCW yethu yanamhlanje Noloyiso Bonga uyamazi na?
Inkonzo yesikhumbuzo kaLindani “Leeds”Bekwa izakubanjelwa eNangoza Jebe Hall usukela ngentsimbi yesihlanu malanga uyokutsho ngentsimbi yesibhozo .Lala ngoxolo Zotsho.
#UWFM
#UWFM
#UWFMCommonWealthDay
- Sasaza Saziwayo ku-ku-SijikiLanga NAMHLANJE; DJ Tira. Usinika ngaphi iSgubh Sakhe Samalanga?
Ithini na Lento
 UThandi udikwe yeyokosa yindlela uChuma aziphethe ngayo, egezelana no-driver wakhe, umxelela ukuba ngubani ophetheyo.
 Kwakhona uZukile ubhaqwa ethetha efonini, kazi kweli tyeli uthetha nabani
 USizwe ungxolisa uZuko ngokushiya imoto ingenamntu erenkini
#UWFM
Ufuna ukuwina i#PowerForLife ngesixhobo esi-1 kwezingama-200 zokutshaja ngelanga zeSunStream™ PLUS ezingangenwa manzi, ezingonakaliyo zakuwiswa nezixabisa iR550 sisinye? Sibalisele ngeliya xesha ifowuni yakho yathi yacima waza wasala usengxakini ngokuthumela iSMS ku 33013. Iitshaja zelanga iSunStream™ ezenziwe eUSA, zomelele, zithembakele kwaye ezinye iifowuni zizitshaja ngephanyazo nje...
View details ⇨
DJ Kemp kwi BEE Friday Mix
#UWFM
Umfundi bedinga I-R6500 ye-registration I-BEE yamufunela nge 5 minutes #BEE #UWFM
#UWFM
Ithini na Lento:
- UNgxekese wonke angarhaleli tywala kwenzeke ntoni?
- UVuyo ngaba uza kumbhenca uPastor kuKhonzeka?
- Thandi oku ukwenzayo ukwenza ngenxa yenimba nyhani?