#Lelikayehovaihlabathi
National Eating Disorder week : sakuthetha sijonge kwindawo ezintathu Bulinia, Binge Eating ne Anorexia Nervosa- Dr Mandindi #KhanyaGqiyazana
#UWFM
Calendar zikhona eEngen Garage Magxaki
Calendar zikhona kwaTotal Garage eZiyabuya Mall KwaDwesi
Calendar zikhona eLondon Jazz Club
Calendar zikhona kwaMooda eKhayamnandi eDespatch
Calendar zikhona eTaxi Rank eLanga
Calendar zikhona kwanobuhle kwa KFC
Udliwano-ndlebe no Dr Quvile - Epilepsy #KhanyaGqiyazana
Calendar distribution eComplex eMotherwell..#UWFM
Mama uMahala eNu5 eMotherwell ushiya umyalezo kuaBhutiza encoma ne calendar #UWFM
Calendar distribution emotherwell eNu5 # UWFM
#EZOLIMO ....noSinbad...Namhlanje kwezolimo sizakube sinaye uDr Silwana ozakusichazela banzi ngalo mnyiki ugqugqisayo kumasimi ombona..Sizakumbamba ngomnxeba ngecala emva kwentsimbi yesithathu..@UWFM88_106FM,sizanix@sabc.co.za.DSTV 818..
Udliwano-ndlebe noK.O #KhanyaGqiyazana
#KhanyaGqiyazana